Cliëntenraad is de stem van de achterban

Zorginstellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. De cliëntenraad
van Subliem Zorg is sinds 2018 actief en heeft met succes – dankzij cliënten – een aantal belangrijke
onderwerpen doorgevoerd.

Een goed voorbeeld is de vereenvoudiging en toegankelijkheid van het Zorgdossier. Veel cliënten
vonden de map te dik en onoverzichtelijk. Het nieuwe zorgdossier heeft inmiddels de helft minder aan
pagina’s. Er is een duidelijke tab-indeling gemaakt en de teksten zijn in begrijpelijke taal herschreven,
waarbij vaktermen zoveel mogelijk werden vermeden.

Een ander voorbeeld is de herkenbaarheid van de zorgmedewerkers. Cliënten wisten vaak niet of er wel
of niet een medewerker van Subliem Zorg voor hun deur stond. Dit resulteerde in werkkleding waarbij
ook een naamplaatje aangehecht wordt.

De cliëntenraad is, ten midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die
kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. Daardoor is de cliëntenraad als het ware de stem van de
cliënt. Of, zoals dat in één regel is samengevat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen:
“De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënt.”


Waarom een Cliëntenraad?

Voor Subliem Zorg staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we continu weten wat de
wensen zijn van onze cliënten, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daaromheen. De cliënt wordt
gehoord in de cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënt en oefent via
overleg met de directie invloed uit op het (zorg)beleid.


Samenstelling Cliëntenraad Subliem Zorg

Bij voorkeur nemen cliënten van Subliem Zorg zitting in de raad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen
ook familieleden lid zijn van de cliëntenraad. Ook zijn niet-cliënten met affiniteit voor zorg van harte
welkom.

De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van twee jaar. Zittende leden kunnen
maximaal twee periodes van twee jaar deelnemen. Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Subliem
Zorg uit onderstaande leden:
• De heer J. Jozefzoon
• De heer R. Bosk


Invloed en meepraten?

Dat kan! Subliem Zorg zoekt nog één lid voor de cliëntenraad.


De rechten

De cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie
van Subliem Zorg over de zorg- en de dienstverlening. Zij hebben recht op informatie over het zorgbeleid
of bijvoorbeeld over de klachtenregeling. In een periodiek overleg komen de cliëntenraad en de directie
bij elkaar. Bij Subliem Zorg is dat drie à vier keer per jaar en indien nodig kan er een extra zitting worden
ingelast.


De werkzaamheden

Binnen de cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de
ontwikkelingen binnen Subliem Zorg. Dankzij deze raad kan de organisatie actief aandacht besteden
aan onderwerpen die bij de cliënten leven. De cliëntenraad is dus de spreekbuis namens de cliënten,
behartigt de belangen van de cliënten en adviseert de directie. Om deze functie goed uit te voeren, is
contact met de cliënt erg belangrijk. Dat is dan ook van de belangrijkste activiteiten van leden van de
cliëntenraad; het bezoeken van cliënten die in zorg zijn bij Subliem Zorg.


Thema’s die de Cliëntenraad belangrijk vindt

De cliëntenraad van Subliem Zorg heeft in haar onlangs gehouden vergadering de volgende punten
geformuleerd die zij belangrijk vindt en die het belang van de cliënten dienen:


• Zorginnovatie;
• Veiligheid;
• Gezondheid en hygiëne;
• Mentale verzorging en maatschappelijke ondersteuning;
• Verbeteracties en deskundigheid;
• Klanttevredenheid en service.


De cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten aan wie zorg wordt verleend.
Voor individuele klachten heeft Subliem Zorg een klachtenregeling ontwikkeld. Deze staat vermeld op
de website van Subliem Zorg.


Wanneer de Cliëntenraad inschakelen?

Wie invloed wilt uitoefenen op de organisatie en daarover wil meepraten kan daarvoor de cliëntenraad
benaderen. Want de resultaten van de cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de
zorgverlening. Dat maakt het werk van de raad de moeite waard.

Neem contact op met de cliëntenraad:
• als u meer informatie wenst over de organisatie;
• als een cliënt lid wil worden van de cliëntenraad van Subliem Zorg
• (Wij zoeken regelmatig nieuwe, enthousiaste leden!);
• als een cliënt suggesties heeft om de geleverde zorg te verbeteren;
• als een cliënt de cliëntenraad wil uitnodigen voor een gesprek thuis.

De cliëntenraad van Subliem Zorg is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en is
te bereiken via het algemene e-mailadres: clientenraad@subliemzorg.nl