Helpende Zorg en Welzijn

Helpt u op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Hij/zij maakt met u een werkplanning op basis van een zorg- of begeleidingsplan. Daarnaast biedt een Helpende Zorg en Welzijn ondersteuning bij het wonen en huishouden.

Verzorgende IG

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Helpt u bij het injecteren en bijvoorbeeld bij het verzorgen van stoma en organiseren van medicatie. VIG’ers hebben theoretische en praktische kennis over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Verpleegkundige

Uitvoeren van voorbehouden- en risicovolle handelingen overnemen van bijvoorbeeld wondspoelen, katheteriseren, inbrengen en verwisselen canule.

Wijkverpleegkundige

Voeren de regie bij voorbehouden- en risicovolle handelingen.

SPH

Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Hbo opgeleid, niveau Sociale dienstverlener. Netwerker in de wijk, vormen het sociale netwerk van de bewoners in de wijk.

 

Professionals

Zorgleefplan

Bij het formuleren van een zorgprobleem gebruiken wij de gegevens die we uit de intake hebben verzameld. We interpreteren gegevens uit het anamnesegesprek, observaties en onderzoeken. Zo wordt het zorgprobleem duidelijk. Als het probleem juist beschreven is, leidt de verpleegkundige de zorgdoelen af en stelt een plan van aanpak op. De zorgbeschrijving vormt een belangrijk onderdeel van het zorgleefplan.

Aanvragen

Zorg die moet worden aangevraagd wordt door verpleegkundige opgesteld na overleg met huisarts, maatschappelijk werker en/of specialiste(n), zoals ouderenadviseur, cliëntondersteuner, psycholoog en ziekenhuis.

Zelfredzaamheid-matrix (ZRM)

Via een geordend systeem kijken we naar vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen in het dagelijks leven van de zorgvrager. Pas dan wordt een waarde voor zelfredzaamheid toegekend.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Wmo (gemeente)

Na 1 januari 2015 vallen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag voor Wmo gaat bij de gemeente.

Zvw

Elk persoon die in Nederland verzekerd is voor de AWBZ is ook verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).